Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.
Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. vzniklo v roce 2007 z iniciativy Radky Pflimpflové.

Stanovy RC Domeček Křenovice, z.s.

STANOVY SPOLKU

Článek 1 Název a sídlo

Rodinné centrum (RC) Domeček Křenovice, z.s. (dále jen spolek), dle zákona č. 89/2012 Sb., se sídlem: Křenovice

Článek 2 Právní postavení spolku

Spolek je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým svazkem občanů, v kterém chtějí členové vytvářet zázemí a programovou náplň pro rodiče a děti.

Článek 3 Účel spolku

Posláním spolku je posilování rodičovských kompetencí, podpora hodnot a role rodiny, primární prevence patologických jevů v rodině a ve společnosti.

Článek 4 Cíl činnosti spolku

 • Vytvořit veřejný prostor k setkávání dětí, rodičů i prarodičů.
 • Posílení hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti.
 • Organizace volnočasových aktivit pro rodiny a děti.
 • Nabídka vzdělávacích programů pro děti, rodiče i prarodiče.
 • Hlídání dětí.
 • Organizace společných pobytů s programem pro rodiny.
 • Pomoc matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnání se s novou úlohou ženy a matky.
 • Spolupráce s dalšími organizacemi v komunitě i s představiteli obce.
 • Pořádání akcí pro širokou veřejnost
 • Prodej použitého zboží

Článek 5 Členství ve spolku

Členem spolku se stává fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Členství vzniká na základě jeho písemné přihlášky a zaplacením příspěvku, jehož výši stanoví valná hromada spolku.

O přijetí rozhoduje předseda spolku.

Členové přípravného výboru spolku se stávají členy spolku dnem jeho zapsání.

Práva členů:

 • Účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
 • Volit a být volen do orgánů spolku.
 • Účastnit se všech akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu.
 • Být informován o činnosti spolku.

Povinnosti členů:

 • Dodržovat stanovy a jiné dokumenty spolkem přijaté.
 • Podporovat plnění cílů spolku.
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
 • Platit členské příspěvky jsou-li stanoveny.
 • Chránit majetek spolku.
 • Aktivně se podílet na aktivitách spolku.

Členství zaniká:

 • Vystoupením člena písemným oznámením radě.
 • Nezaplacením členského příspěvku
 • Úmrtím člena
 • Vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady
 • Zánikem spolku

Článek 6 Orgány spolku

Orgány spolku jsou valná hromada, rada, představenstvo.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada dále svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy spolku, nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku, nebo člen rady a to do 30dnů od vzniku podnětu.

Pozvánku na valnou hromadu rozesílá rada všem členům spolku způsobem obvyklým, nejméně 7 dní před termínem konání valné hromady.

Valná hromada rozhoduje zejména o:

 

 • Změně stanov spolku.
 • Volí a odvolává nejméně tři členy rady na jednoleté funkční období, opakovaná volba členů rady je možná.
 • Projednává úkoly spolku a program spolku na příslušné období, výroční zprávu spolku.
 • Rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků.
 • Rozhoduje o zrušení spolku, případně o jeho přeměně, je potřeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.
 • Rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku spolku.

Valná hromada je usnášení schopná za účasti nejméně poloviny členů spolku. Zjistí-li se při zahájení valné hromady, že není splněna tato podmínka, rada svolá novou valnou hromadu. Ta se koná nejdříve za 1 hodinu a je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně pětina členů spolku.

Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku, naložení s likvidačním zůstatkem nebo přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin všech členů spolku.

Z jednání valné hromady je pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději do 14 dní po konání valné hromady v sídle spolku.

Rada je výkonným orgánem spolku.

Je minimálně tříčlenná a její členové jsou voleni valnou hromadou na jeden rok, mimo členů, kteří jsou zvoleni zároveň do představenstva.

 • Rada volí a odvolává ze svého středu minimálně jednoho člena představenstva.
 • Opakovaná volba členů rady je možná.
 • Rada řídí spolek v období mezi valnými hromadami.
 • Stará se o běžný chod spolku. Při své činnosti je rada vázána rozhodnutím valné hromady a schváleným rozpočtem.
 • Rada navrhuje výši členských příspěvků, vnitřní předpisy spolku, změnu stanov spolku.
 • Předkládá návrhy činnosti na období do další valné hromady, zprávu o činnosti a hospodaření spolku valné hromadě.
 • Vypracovává rozpočet na příslušný kalendářní rok.
 • Schvaluje zásady hospodaření sdružení a znění smluv mezi spolkem a jinými subjekty.
 • Rada rozesílá pozvánku na valnou hromadu všem členům spolku způsobem obvyklým, nejméně 7 dní před termínem konání valné hromady. Pozvánka obsahuje: datum, čas a místo konání valné hromady a její program.

Rada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů. Rozhoduje nadpoloviční většina hlasů.

V průběhu volebního období může člen rady odstoupit z funkce. Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být doručeno radě. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové rady, jsou povinni svolat mimořádnou valnou hromadu, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen rady je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 60 kalendářních dnů od doručení rezignace radě. Pokud odstupuje celá rada, jsou její členové povinni vykonávat své funkce až do zvolení nové rady. Nebude-li nová rada zvolena do 90 dnů, zanikne spolek uplynutím devadesátého dne od valné hromady, kde nová rada nebyla zvolena.

Představenstvo je statutární orgán spolku.

Skládá se minimálně z jednoho člena, který je zároveň i v radě spolku.

 • Členové představenstva jsou oprávněni jednat a vystupovat jménem spolku samostatně, mají i podpisová práva.
 • Funkční období je tříleté.
 • Opakovaná volba členů představenstva je možná.
 • Představenstvo může písemně pověřit člena spolku k jednání jménem spolku.
 • Představenstvo je vázáno rozhodnutím valné hromady a rady.

V průběhu volebního období může člen představenstva odstoupit z funkce. Odstoupení musí být vyhotoveno v písemné formě a musí být doručeno radě. Rozhodnou-li se odstoupit všichni členové představenstva, jsou povinni svolat mimořádnou radu, kde své odstoupení předloží. Odstupující člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci do doby, než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však po dobu 60 kalendářních dnů od doručení rezignace radě.

Článek 7 Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Zdroji majetku jsou

 • dary a příspěvky právnických a fyzických osob.
 • výnosy majetku sdružení.
 • příspěvky z veřejných rozpočtů.
 • členské příspěvky.
 • běžné provozní příjmy.
 • mimořádné příspěvky.
 • granty a projekty.
 • jiné příjmy

 

Výdaje spolku jsou

 • na podporu účelu spolku, pro realizaci svých cílů. O konkrétním použití rozhoduje rada, pokud je částka vyšší než 500Kč. Do výše 500Kč může výdaj schválit samotné představenstvo
 • na správu spolku.
 • Finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu u peněžního ústavu.

Článek 8 Zánik spolku

 

Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem.

O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje valná hromada.

Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.

Rada zvolí tříčlennou likvidační komisi spolku. Likvidační komise je odpovědná za řádnou likvidaci majetku, která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.

Článek 9 Skartace dokumentů

Členské přihlášky – měsíc po ukončení členství

Žížalky – říjen každého roku

Přívesnický tábor – 6 měsíců po ukončení tábora

Tábor rodičů s dětmi – 13 měsíců po ukončení tábora

Burza – 5 let po registraci

Článek 10 Závěrečná ustanovení

Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

Tento spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. V tento den nabývají i účinnosti tyto stanovy schválené valnou hromadou.

Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna valná hromada.

Článek 11 První členové představenstva

První členové představenstva jsou:

Předseda/kyně: Lucie Řípová

V Křenovicích  dne  5.9.2023